แบบประเมินตัวเอง :: Performance Self Appraisal 2021

  • SECTION A: แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน Performance Employee
  • SECTION B: แผนพัฒนา Professional Development
  • SECTION C: แบบสอบถาม Questionnaire


SECTION A : แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน PERFORMANCE EMPLOYEE
โปรดให้คะแนนตามหมวดหมู่ที่ระบุไว้ด้านล่าง Please rate the individual according to the categories started below.
 
RATING SCALE   1 = ไม่น่าพอใจ Unsatisfactory,  2 = พอใช้ Marginal,  3 = ดี Good,  4 = ดีมาก Very Good,  5 = ยอดเยี่ยม Outstanding
หัวข้อการประเมิน
Key Performance Indicators
Rating Scale
1 2 3 4 5
1. ผลการปฏิบัติงาน Of performance
1.1 ปริมาณงาน Quantity
1.2 คุณภาพงาน Quality
1.3 ความเป็นผู้นำ Leadership
1.4 ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่/ ความวางใจได้ Responsible for duties / reliability
1.5 การวางแผนงาน Planing
1.6 ความรู้ในงาน/ การพัฒนางานในความรับผิดชอบ Knowledge / development
1.7 การมอบหมายงาน/การติดตามงาน/ การประเมินผลงาน Assignment / monitoring / evaluation
1.8 การฝึกอบรม/การใช้/ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา Training / using / developing subordinates
1.9 การตัดสินใจ/การแก้ไขปัญหา/ การใช้วิจารณญาณ Decision making / problem solving / critical use
1.10 ความคิดริเริ่ม/สร้างสรรค์ Originality / Creativity
1.11 สัมพันธภาพในการทำงาน/ ความมีมนุษยสัมพันธ์ Relationships
1.12 การแต่งกายสุภาพตามระเบียบบริษัท และสวมใส่บัตรพนักงานตลอดเวลางาน
หัวข้อการประเมิน
Key Performance Indicators
Rating Scale
1 2 3 4 5
1. ผลการปฏิบัติงาน Of performance
1.1 คุณภาพงาน Quality
1.2 ปริมาณงาน Quantity
1.3 ความรับผิดชอบในงาน/ ความตั้งใจ/ความขยัน/หมั่นเพียร Responsibility for the work / Intention / Diligence Diligent
1.4 ความรอบรู้/ความเข้าใจในงาน Attainments / Understanding of the work
1.5 การเรียนรู้/การพัฒนาตนเอง/ การปรับตัว Learning / Salf Development / Regulation
1.6 การเชื่อฟังคําแนะนํา/ คําสั่งของผู้บังคับบัญชา Obeying instructions / Orders of superiors
1.7 ความเชื่อถือ/ความไว้ใจได้ Reliability / Trustworthiness
1.8 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/ การเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ Creative / Useful feedback
1.9 สัมพันธภาพในการทำงาน/ ความมีมนุษยสัมพันธ์ Relationships
1.10 การรักษาระเบียบวินัย/ ข้อบังคับของบริษัท Treatment discipline / Articles of Association
1.11 การใช้/การดูแล/การจัดเก็บ/ การบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ทรัพย์สิน/อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทํางาน Use / Care / Storage of the company asset
1.12 การแต่งกายสุภาพตามระเบียบบริษัท และสวมใส่บัตรพนักงานตลอดเวลางาน
Please give an overall raing. กรุณาให้คะแนนโดยรวม

SECTION B : แผนพัฒนา PROFESSIONAL DEVELOPMENT
หลักสูตรที่ได้รับการอบรมล่าสุด ทุกประเภทการอบรม ไม่ว่าจะจากรัฐบาลหรือเอกชน คืออะไร
What training have you received since your last appraisal? Include any developmental assignments, attendance at college and other education programmes as well as formal training courses.

SECTION C : แบบสอบถาม QUESTIONNAIRE
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อทราบถึงความต้องการของพนักงานที่เข้ามาทำงานในองค์กร
  2. เพื่อการพัฒนาที่ยังยืนขององค์กร
  3. เพื่อสนับสนุนนโยบายขององค์กรสูงสุด
กลุ่มเป้าหมาย
  1. พนักงานเข้าใหม่
  2. พนักงานผ่านทดลองงาน
  3. พนักงานลาออก หรือเป็นอื่น
ข้อกำหนด

แบบสอบถามนี้จะถูกเก็บเป็นความลับของภายในองค์กร เพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาองค์กรเท่านั้น และจะไม่ถูกเผยแพร่ เพื่อปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของพนักงานหรือผู้ที่เคยเป็นพนักงานจงตอบแบบสอบถาม ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 สถานะก่อนการได้เริ่มงานกับเอเออี
ส่วนที่ 2
ความคาดหวังของพนักงาน กับสิ่งที่ได้รับ (Ratting Scale) สำหรับ     ก่อนการเริ่มงาน     บรรจุเป็นพนักงาน    
1.ภาพลักษณ์องค์กร ความน่าเชื่อถือ และความมั่นคง    ระดับระดับ
2.สภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านสถานที่ที่ดี    ระดับระดับ
3.สภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านบุคลากร    ระดับระดับ
4.ความปลอดภัยในการทำงาน    ระดับระดับ
5.จัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์สำนักงาน    ระดับระดับ
6.สวัสดิการ    ระดับระดับ
7.สายอาชีพ ความก้าวหน้าในองค์กรที่ชัดเจน    ระดับระดับ
8.การพัฒนาตนเองกับองค์กร    ระดับระดับ
9.ประสบการณ์ที่จะได้รับ    ระดับระดับ
10.ความทุ่มเทในงาน ของทีมงาน    ระดับระดับ
11.การทำงานเป็นทีม    ระดับระดับ
12.การใช้เวลางานอย่างคุ้มค่าของทีม ไม่มีเรื่องส่วนตัว    ระดับระดับ
13.ความสัมพันธ์ ของเพื่อนร่วมงานที่ดี    ระดับระดับ
14.ความสัมพันธ์ ของหัวหน้างานที่ดี    ระดับระดับ
15.ความสัมพันธ์ ของผู้จัดการที่ดี    ระดับระดับ
16.ความร่วมมือในงานของ แผนกบุคคล    ระดับระดับ
17.ความร่วมมือในงานของ แผนกการเงิน บัญชี    ระดับระดับ
18.ความร่วมมือในงานของ แผนกจัดซื้อจัดจ้าง    ระดับระดับ
19.ความร่วมมือในงานของ แผนกงานขาย    ระดับระดับ
20.การแนะนำ เทคนิคการทำงานที่ดี ของเพื่อนร่วมงาน    ระดับระดับ
21.การสอนงาน ของหัวหน้างาน    ระดับระดับ
22.การสอนงาน ของผู้จัดการ    ระดับระดับ
23.ทีมงาน มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร    ระดับระดับ
24.ทีมงาน มีการรักษาระเบียบวินัยบริษัทที่ดี    ระดับระดับ
25.ทีมงาน มีการรักษา เครื่องใช้ อุปกรณ์สำนักงานที่ดี    ระดับระดับ