แผนพัฒนาบุคคลากร :: Individual Development Plan 2021

 • SECTION A: นโยบาย (Policy)
  • นโยบาย คุณภาพมาตราฐาน ISO 9001 QUALITY POLICY (มีผลบังคับ 1 ตุลาคม 2557)
  • นโยบาย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย OSH POLICY (มีผลบังคับ 23 มีนาคม 2564)
  • นโยบาย การกำกับดูแลกิจการ GOOD GOVERNANCE POLICY (ก่อตั้งบริษัท 19 มกราคม 2549)
  • นโยบาย การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนฯ CSR POLICY (มีผลบังคับ 1 ตุลาคม 2557)
  • นโยบาย สิทธิมนุษยชน HUMAN RIGHTS POLICY (มีผลบังคับ 1 ตุลาคม 2557)
  • นโยบาย จรรยาบรรณบริษัท COMPANY CODE OF CONDUCT (มีผลบังคับ 18 มิถุนายน 2561)
  • นโยบาย จรรยาบรรณพนักงาน EMPLOYEE CODE OF CONDUCT (มีผลบังคับ 1 ตุลาคม 2557)
  • นโยบาย หน้าที่และวินัยของพนักงาน EMPLOYEE RULES POLICY (มีผลบังคับ 1 ตุลาคม 2557)
 • SECTION B: แบบสำรวจ (Morale Survey Questionnaire)
 • SECTION C: การพัฒนาวิชาชีพ (Professional Development)
 • SECTION D: แบบประเมินตนเอง (Self-Performance Appraisal 2021)
 • SECTION E: คู่มือสมรรถนะ คำจำกัดความ (Competency Dictionary)