บันทึกวันทำงาน ลางาน :: Time attendance & Leave online

timestamp_camera_icon
ผู้บังคับบัญชา/ผู้จัดการ
 
เงื่อนไข
  1. ระบบใช้เฉพาะการทำงานนอกสถานที่เป็นครั้งคราว/อบรม/ลงทะเล เท่านั้น
  2. พนักงานทุกตำแหน่ง บันทึกเวลาเข้า - ออกงานโดยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (ไม่มีการยกเว้น)
  3. การจ่ายค่าจ้าง จะยึดตามบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน (ไม่จ่ายเงินค่าจ้างกรณี ขาดงาน)