บันทึกวันทำงาน ลางาน :: Time attendance & Leave online

timestamp_camera_icon
ผู้บังคับบัญชา/ผู้จัดการ
 
กำหนดให้พนักงานที่มีตำแหน่งต่ำกว่าผู้ช่วยผู้จัดการ ที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่, ปฏิบัติงานที่โครงการของลูกค้า, ปฏิบัติงานภายนอกเป็นประจำ หรือได้รับคำสั่งจากหัวหน้างานเป็นครั้งคราว ต้องทำการบันทึกเวลาการมาปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการบันทึกลายนิ้วมือที่เครื่องบันทึกลายนิ้วมือ บนอุปกรณ์ที่บริษัทจัดให้ หรือบันทึกเวลาทำงานผ่านโปรแกรม Time attendance & Leave online ที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง อันถือเป็นวิธีบันทึกเวลาปฏิบัติงานตามปกติในทุกวันที่มีการปฏิบัติงานปกติ และรวมถึงวันที่ปฏิบัติงานล่วงเวลา ข้อกำหนด/เงื่อนไขการลงบันทึกเวลาทำงาน
  1. กรณีลืมบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน ให้พนักงานเขียนแบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลบันทึกเวลางาน และนำเสนอต่อผู้จัดการฝ่าย เพื่อลงอนุมัติ และนำส่งให้ฝ่ายบุคคล ไม่เกิน 2 วันทำงาน
  2. กรณีเครื่องบันทึกลายนิ้วมือที่บริษัทจัดให้เกิดปัญหา ทำให้ไม่สามารถบันทึกเวลาได้ ขอให้ท่านรีบใช้การบันทึกเวลาผ่านโปรแกรม Time attendance & Leave online ทันที
  3. ระบบใช้เฉพาะการปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่, ปฏิบัติงานที่โครงการของลูกค้า, ปฏิบัติงานภายนอกเป็นประจำ, ได้รับคำสั่งจากหัวหน้างานเป็นครั้งคราว
  4. กรณีพนักงานไม่มีข้อมูลบันทึกเวลาเข้า-ออกในวันที่มาปฏิบัติงาน โดยไม่มีเหตุผล, เอกสารหรือพยานหลักฐานใดๆ มาชี้แจง ให้ถือว่าพนักงานขาดงานในวันนั้นๆ พร้อมไม่ได้รับค่าจ้างรวมถึงสิทธิประโยชน์ใดๆ และถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท