free web counterเริ่มต้นการนับผู้เข้าชมเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561

OT approval :: อนุมัติล่วงเวลา

วันที่
เวลาเริ่ม OT
เวลาสิ้นสุด OT
สถานที่ / ไซด์งาน *
ลักษณะงานพิเศษ/ฉุกเฉิน *
หมายเหตุ
 
วันที่
สถานที่ / ไซด์งาน *
 
เงื่อนไข
  1. ไม่ถือเป็นค่าทำงานล่วงเวลา กรณีที่พนักงานจำเป็นต้องอยู่ทำงานต่อให้เสร็จสิ้นหลังจากเวลาทำงานปกติ
  2. ค่าทำงานล่วงเวลา จะเกิดขึ้นกรณีที่มีงานเป็นลักษณะจำเป็นต้องทำติดต่อกัน ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือกรณีนั้น เป็นงานฉุกเฉิน เร่งด่วน โดยจะหยุดเสียมิได้ บริษัทฯ มีสิทธิให้พนักงานคนหนึ่งคนใด หรือหลายคนทำงานล่วงเวลาได้เท่าที่จำเป็น เช่น งานที่ลูกค้าสั่งให้พิ่มช่วงเวลาทำงานเร่งด่วน, งานทดสอบระบบ เป็นต้น