อนุมัติล่วงเวลา :: OT approval

ข้าพเจ้าพนักงาน “ผู้ถูกร้องขอ” จากผู้บังคับบัญชา/ผู้จัดการ ให้ทำงานล่วงเวลา ดังนี้
timestamp_camera_icon
เงื่อนไข/หลักเกณฑ์และขั้นตอนการทำงานล่วงเวลา
  1. ผู้บังคับบัญชา/ผู้จัดการต้องเป็นผู้พิจารณากำหนดแผนงานในการทำงานล่วงเวลาร่วมกับพนักงาน เพื่อทำการวางแผนขอทำงานล่วงเวลา และขออนุมัติกับผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานก่อนถึงวันทำงานล่วงเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ และเมื่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอนุมัติแล้ว ให้ส่ง "แบบฟอร์มวางแผนขออนุมัติก่อนการทำงานล่วงเวลา" นั้นมาที่ฝ่ายบุคคลภายในวันจันทร์ก่อนทำงานล่วงเวลา
  2. หลังจากส่งแบบฟอร์มฯ ให้ฝ่ายบุคคลและธุรการแล้ว พนักงานต้องบันทึกขอทำงานล่วงเวลาผ่านระบบออนไลน์ (อนุมัติล่วงเวลา :: OT approval) และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้จัดการรับทราบ และอนุมัติบนระบบออนไลน์ทุกครั้ง
  3. กรณีที่ผู้บังคับบัญชา/ผู้จัดการไม่ได้อนุมัติการทำงานล่วงเวลาผ่านระบบออนไลน์ พนักงานจะไม่ได้รับค่าทำงานล่วงเวลา
  4. หากมีการอนุมัติการทำงานล่วงเวลาบนระบบออนไลน์จากผู้บังคับบัญชา/ผู้จัดการล่าช้ากว่ากำหนด และบริษัทมีการจ่ายเงินเดือนในเดือนนั้นๆ ไปแล้ว ค่าทำงานล่วงเวลาจำนวนดังกล่าวจะถูกยกไปจ่ายในเดือนถัดไป
  5. บริษัทจะคำนวณการจ่ายค่าล่วงเวลาเพื่อจ่ายให้กับพนักงาน เฉพาะข้อมูลการทำงานล่วงเวลาที่มีการบันทึกเวลาตามจริง ตามข้อมูลที่ปรากฎบนระบบ Time attendance & Leave online เท่านั้น
  6. กรณีพนักงานทำงานล่วงเวลาไม่ตรงกับแผนที่ขอทำงานล่วงเวลาที่ได้รับการอนุมัติ บริษัทจะไม่คำนวณค่าล่วงเวลาจ่ายให้กับพนักงาน จนกว่าจะมีการชี้แจงจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นลายลักษณ์อักษร
  7. กรณีที่หน่วยงานไม่สามารถวางแผนการทำงานล่วงเวลาล่วงหน้าได้ตามที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาแล้วว่าหากเพิกเฉยหรือละเลยไม่สั่งการให้พนักงานทำงานล่วงเวลาในทันที อาจส่งผลเสียหายร้ายแรงต่องานหรือธุรกิจของบริษัทหรือของลูกค้า ผู้บังคับบัญชา/ผู้จัดการสามารถสั่งการให้พนักงานทำงานล่วงเวลากระทันหันได้โดยใช้ "แบบฟอร์มขออนุมัติทำงานล่วงเวลา กรณีเร่งด่วน" จากนั้นให้ดำเนินการตามข้อ 2 ต่อไป