อนุมัติล่วงเวลา :: OT approval

ข้าพเจ้าพนักงาน “ผู้ถูกร้องขอ” จากผู้บังคับบัญชา/ผู้จัดการ ให้ทำงานล่วงเวลา ดังนี้
timestamp_camera_icon
เงื่อนไข
 1. ไม่ถือเป็นค่าทำงานล่วงเวลา กรณีที่พนักงานจำเป็นต้องอยู่ทำงานต่อให้แล้วเสร็จในงานที่ได้รับมอบหมายในวันนั้นนั้น
 2. การทำงานล่วงเวลาต่อจากเวลาทำงานปกติ ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง พนักงานมีสิทธิหยุดพักได้ 30 นาที หลังจากเวลาทำงานปกติ เวลาพักดังกล่าว ไม่นับรวมในการทำงานล่วงเวลา เพื่อการคำนวณค่าล่วงเวลา หรือค่าล่วงเวลาในวันหยุด เว้นแต่ งานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันหรืองานฉุกเฉิน
 3. ค่าทำงานล่วงเวลาจะเกิดขึ้น กรณีที่มีงานเป็นลักษณะจำเป็นต้องทำติดต่อกัน ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือกรณีนั้น เป็นงานฉุกเฉิน เร่งด่วน โดยจะหยุดเสียมิได้ บริษัทฯ มีสิทธิให้พนักงานคนหนึ่งคนใด หรือหลายคนทำงานล่วงเวลาได้เท่าที่จำเป็น เช่น งานที่ลูกค้าสั่งให้เพิ่มช่วงเวลาทำงานเร่งด่วน, งานทดสอบระบบ เป็นต้น และสามารถเบิกค่างานนี้ได้จากลูกค้า*
 4. กรณีมาทำงานสาย บริษัทจะไม่จ่ายค่าล่วงเวลาในชั่วโมงแรก โดยพนักงานจะต้องทำงานให้ครบตามจำนวนชั่วโมงทำงานปกติก่อนเท่านั้น
บริษัทกำหนดวันเวลาทำงานปกติ จำนวนชั่วโมงล่วงเวลา ไว้ดังนี้
 1. วันทำงานและเวลาทำงานปกติไม่เกิน วันละ 8 ชั่วโมง หรือรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นต่อสัปดาห์ไม่เกินสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง
 2. การทํางานล่วงเวลาและการทํางานในวันหยุดต้องไม่เกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือรวมเวลาทำงานล่วงเวลาทั้งสิ้นต่อเดือน ต้องไม่เกิน 144 ชั่วโมง การควบคุมการจ่ายค่าล่วงเวลาในแต่ละระดับงาน ดังนี้
 3. 2.1 ระดับการจัดการทั่วไป จ่ายไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อเดือน
 4. 2.2 ระดับช่างปฎิบัติการ จ่ายไม่เกิน 60 ชั่วโมงต่อเดือน
 5. 2.3 ระดับซุปเปอร์ไวเซอร์ จ่ายไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อเดือน
 6. 2.4 ระดับวิศวกร จ่ายไม่เกิน 30 ชั่วโมงต่อเดือน
 7. 2.5 ระดับวิศวกรโครงการขึ้นไป จ่ายไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อเดือน