แบบประเมิน :: Performance appraisal

  • SECTION A: แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน Performance Appraisal Leader
  • SECTION B: แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานทั่วไป Performance Appraisal Employee
  • โปรดให้คะแนนตามหมวดหมู่ที่ระบุไว้ด้านล่าง Please rate the individual according to the categories stated below.