แบบประเมิน :: Performance appraisal 2021

  • SECTION A: แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน Performance Appraisal Leader
  • SECTION B: แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานทั่วไป Performance Appraisal Employee
  • โปรดให้คะแนนตามหมวดหมู่ที่ระบุไว้ด้านล่าง Please rate the individual according to the categories stated below.
หัวข้อการประเมิน
Key Performance Indicators
Rating Scale
1
น้อยที่สุด
2
น้อย
3
ปานกลาง
4
มาก
5
มากที่สุด
1. ผลการปฏิบัติงาน Of performance
1.1 ปริมาณงาน Quantity
1.2 คุณภาพงาน Quality
1.3 ความเป็นผู้นำ Leadership
1.4 ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่/ ความวางใจได้ Responsible for duties / reliability
1.5 การวางแผนงาน Planing
1.6 ความรู้ในงาน/ การพัฒนางานในความรับผิดชอบ Knowledge / development
1.7 การมอบหมายงาน/การติดตามงาน/ การประเมินผลงาน Assignment / monitoring / evaluation
1.8 การฝึกอบรม/การใช้/ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา Training / using / developing subordinates
1.9 การตัดสินใจ/การแก้ไขปัญหา/ การใช้วิจารณญาณ Decision making / problem solving / critical use
1.10 ความคิดริเริ่ม/สร้างสรรค์ Originality / Creativity
1.11 สัมพันธภาพในการทำงาน/ ความมีมนุษยสัมพันธ์ Relationships
1.12 การแต่งกายสุภาพตามระเบียบบริษัท และสวมใส่บัตรพนักงานตลอดเวลางาน
หัวข้อการประเมิน
Key Performance Indicators
Rating Scale
1
น้อยที่สุด
2
น้อย
3
ปานกลาง
4
มาก
5
มากที่สุด
1. ผลการปฏิบัติงาน Of performance
1.1 คุณภาพงาน Quality
1.2 ปริมาณงาน Quantity
1.3 ความรับผิดชอบในงาน/ ความตั้งใจ/ความขยัน/หมั่นเพียร Responsibility for the work / Intention / Diligence Diligent
1.4 ความรอบรู้/ความเข้าใจในงาน Attainments / Understanding of the work
1.5 การเรียนรู้/การพัฒนาตนเอง/ การปรับตัว Learning / Salf Development / Regulation
1.6 การเชื่อฟังคําแนะนํา/ คําสั่งของผู้บังคับบัญชา Obeying instructions / Orders of superiors
1.7 ความเชื่อถือ/ความไว้ใจได้ Reliability / Trustworthiness
1.8 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/ การเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ Creative / Useful feedback
1.9 สัมพันธภาพในการทำงาน/ ความมีมนุษยสัมพันธ์ Relationships
1.10 การรักษาระเบียบวินัย/ ข้อบังคับของบริษัท Treatment discipline / Articles of Association
1.11 การใช้/การดูแล/การจัดเก็บ/ การบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ทรัพย์สิน/อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทํางาน Use / Care / Storage of the company asset
1.12 การแต่งกายสุภาพตามระเบียบบริษัท และสวมใส่บัตรพนักงานตลอดเวลางาน
หลักเกณฑ์การประเมินผลงานด้านจิตพิสัย 6 ข้อ
  1. การแต่งกายสุภาพตามระเบียบบริษัท และสวมใส่บัตรพนักงานตลอดเวลางาน
  2. การถูกตักเตือนเป็นหนังสือจากบริษัท ต้องไม่เคยได้รับไม่ว่ากรณีใดใด
  3. การเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทอย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี
  4. การฝึกอบรมหลักสูตรตามมาตฐาน ISO จำนวน 1 ครั้งต่อปี
  5. การมาปฏิบัติงาน ขาด ลา มาสาย ตามเกณฑ์ประเมิน
  6. การร่วมทำกิจกรรม 5 ส. สม่ำเสมอ และต้องผ่านการสุ่มตรวจ 2 ครั้งต่อปี
หมายเหตุ การประเมินปี 2562 จะใช้ข้อ 2, 3, และ 5 เท่านั้น โดยจะเริ่มใช้การประเมินทุกข้อในปีถัดไป